Wczytuję dane...
Regulamin

1.Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy domicco.sklep.pl prowadzony przez firmę "Domi" Jarosław Dominiak z siedziba w Łodzi, ul. Pomorska 98/04, Nr. NIP 725 139 59 91, zwany dalej Sklepem.


2.

1. Za "produkty" w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się towary zamówione, które realizowane są drogą tradycyjną, tj. wysyłane InPost lub kurierem albo przygotowywane do odbioru osobistego w siedzibie firmy "Domi".

2. Przez "Klienta" należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną  lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, dokonującą zakupów w Sklepie domicco.pl.


3. Za "Konsumenta" w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie domicco.pl niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art.221 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, t.j. z 2014r Dz. U. z 2014r., poza. 121 z późn.zm.) 

4. Przez "Dni Robocze" rozumie się każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

3.

1. Klient wybiera produkt z oferty Sklepu prezentowanej na stronie internetowej www.domicco.sklep.pl i składa zamówienie korzystając z ww. strony internetowej. 

2. Z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.

4.


Cena produktu wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego produktu. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i opłata za przesyłkę.

5.


Sklep dokłada najwyższej staranności, aby informacje o produktach odpowiadały rzeczywistości.

6.

Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Sklep, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierające informacje o przyjęciu zamówienia, oraz z uwzględnieniem punktu 16. niniejszego Regulaminu, w przypadku dokonania wyboru sposobu płatności przez przelew bankowy, wpłynięcie całej należnej kwoty(ceny) na konto Sklepu.

7.


W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Sklepu w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia, należy powiadomić Sklep za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, odpowiednio na adres domiccoart@onet.eu, lub pod numerem tel.: 606-495-266.

8.


1. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania, do momentu wyczerpania zapasów produktów w magazynie.

2. Przy każdym produkcie podnay jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który rozpoczyna się dniem złożenia zamówienia przez Klienta i kończy się z dniem przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę. Czas ten uwzględnia tylko Dni Robocze.

3. W celu zminimalizowania kosztów dostawy ponoszonych przez Klienta zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu wszystkich dostępnych produktów z zamówienia. 

4. Na życzenie Kllienta Sklep może podzielić zamówienie na kilka partii każdorazowo pobierając od Klienta koszty przesyłki danej partii zamówienia.

9.


O niedostępności jakiegokolwiek zamówionego produktu Sklep powiadamia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

10.


Zamówienie na produkty zostanie zrealizowane w zależności od informacji o dostępności, która znajduje się przy każdym produkcie plus czas dostawy  (średni czas oczekiwania na przesyłkę 5 dni.) W przypadku trudności z realizacją zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. 

11.


Zamówienie na produkty zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało dane odbiorcy (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), a także adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej.

12.Klient może dokonać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Wprowadzenie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem.

13.

1. Sklep oferuje trzy formy płatności za zamówione produkty:

a) za pobraniem- cenę towaru oraz opłatę należną za dostawę towaru Klient płaci przy odbiorze kurierowi.

b) przelewem- produkt zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za produkt wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy Sklepu.

14.

1. Każdy Klient na dowód zakupu produktu otrzymuje od Sklepu fakturę VAT lub paragon.

2. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem VAT, w zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu w Sklepie i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

15. 

1. SKlep realizuje wysyłki produktów poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje w takim przypadku powiększony o opłatę należną przewoźnikowi, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym.

16.

1. Złożone zamówienie może być anulowane droga telefoniczną poprzez kontakt z Biurem Sklepu pod numerem 606-495-266 lub droga mailową : domiccoart@onet.eu. Anulować można zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, przez co należy rozumieć wysłanie produktu do odbiorcy. 

17.

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz.827), Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebranie produktu i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony produkt. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych od zwracanego produktu należy dołączyć numer zamówienia.2. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Sklep zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę produktu oraz koszty wysyłki produktu do odbiorcy.

3. Jeżeli przy składaniu zamówienia Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanych przez Sklep , Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (tj. kosztów przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia).

4. Klient płaci za odesłanie produktu do Sklepu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

5. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru jest wysyłany do Klienta pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta , a także dołączany do przesyłki z zamówieniem wysyłanej do Klienta.

6. Ilekroć w niniejszym paragrafie oraz w 21. niniejszego Regulaminu mowa jest o Kliencie, rozumie się przez to wyłączenie Klienta będącego Konsumentem.

18.

1. W przypadku reklamacji produktu prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego produktu do Sklepu. Firma nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego towaru należy dołączyć numer zamówienia wraz opisem przyczyny reklamacji. 

2. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego produktu zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej najniższym kosztom dostarczenia przesyłki.

3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Sklep zwróci należność za reklamowany towar.

4. Za towar wadliwy uznaje się produkt, który posiada wady fizyczne.

5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni kalendarzowych, jednakże Sklep podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie.

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, produkt odsyłany jest na koszt Klienta.

19.

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną, poprzez, zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego domicco.pl.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera za pośrednictwem Biura Sklepu.

20.

Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

21.

1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz.1182 z późn.zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych domicco.pl wyłącznie w celu ralizacji zamówień i nie będa udostępniane innym podmiotom.

2. Każdy Klient ma między innymi prawo wglądu do swoich danych oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą.

22.

Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do:

"Domi" Jarosław Dominiak
ul. Pomorska 98/04
91-402 Łódź
email: domiccoart@onet.eu
tel: 606-495-266 w godz. 9:00- 18:00 (pon-pt).